ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN

de besloten vennootschap
B.V. Pomp.nl
Antennestraat 39
1322 AH ALMERE
inschrijving kamer van koophandel nr. 23080413
AUGUSTUS 2012

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de
besloten vennootschap genaamd B.V. Pomp.nl (inschrijvingsnr. K.v.K. 23080413) en of diens
rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam www.pomp.nl, hierna te noemen B.V. Pomp.nl,
aan derden gedaan, op alle door B.V. Pomp.nl in opdracht van derden verrichte werkzaamheden,
alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door B.V. Pomp.nl met
derden aangegaan.
b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of
vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar
de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor B.V. Pomp.nl niet
bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.
d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door B.V. Pomp.nl te eniger tijd
toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het
recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar
vaststaand voor zich op te eisen.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld. Zij zijn naar beste weten door B.V. Pomp.nl gedaan en gebaseerd op eventueel bij
aanvraag verstrekte gegevens.
b. De door B.V. Pomp.nl in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze
verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of
resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.
B.V. Pomp.nl is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze
gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN
a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met B.V. Pomp.nl, onverschillig of deze
daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter
beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste
zin.
b. Alle met B.V. Pomp.nl gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke
bevestiging door B.V. Pomp.nl, dan wel doordat B.V. Pomp.nl met de uitvoering van de opdracht is
aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden
B.V. Pomp.nl eerst, nadat en voor zover deze door B.V. Pomp.nl zijn geaccepteerd en schriftelijk
bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met B.V. Pomp.nl
gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8
dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben,
schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever
wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat B.V.
Pomp.nl met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.
Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan
en mag namens B.V. Pomp.nl overeenkomsten sluiten.
c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft B.V. Pomp.nl te allen
tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze
voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat B.V. Pomp.nl
hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat
deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens B.V. Pomp.nl zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND
Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op
afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal B.V.
Pomp.nl deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van
hun algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan
ondergeschikt zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet
heeft ten doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type
overeenkomsten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID
a. B.V. Pomp.nl is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk
voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de
geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of
grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt B.V. Pomp.nl dit ook niet bij grove calamiteiten,
zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.
b. Indien B.V. Pomp.nl wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig
mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste
het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten,
zulks met een maximum van EURO 1.000,00 (zegge; duizend euro).
c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever
jegens B.V. Pomp.nl niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING
a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar
beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor B.V.
Pomp.nl niet bindend.
b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever
nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige
verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet
met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.
c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van B.V. Pomp.nl,
zal B.V. Pomp.nl in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.
d. Levering geschiedt af het bedrijf van B.V. Pomp.nl of een andere door B.V. Pomp.nl te bepalen
plaats.
e. Wanneer door B.V. Pomp.nl, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de
koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende
drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode
opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat
bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van
koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of
diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan B.V. Pomp.nl.
f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere,
met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is B.V. Pomp.nl
gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder
rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat B.V. Pomp.nl tot enige
schadevergoeding is gehouden.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO
a. De keuze van het transportmiddel is aan B.V. Pomp.nl.
b. Het transport van de bij B.V. Pomp.nl bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van
de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.
c. Alle bij B.V. Pomp.nl bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever
retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de
koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de
koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.
d. De goederen worden uitsluitend parterre aan de voordeur afgeleverd. Indien goederen anders
dan parterre aan de voordeur dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten
en risico’s geheel voor rekening van koper/opdrachtgever.
Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt
te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in
ontvangst te nemen, dan heeft B.V. Pomp.nl het recht om de aflevering om te zetten in een
afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze
middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis
heeft gesteld.
e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen
van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen
of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding
van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of
namens B.V. Pomp.nl, verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben
ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN
a. Voor iedere opdracht stelt B.V. Pomp.nl afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit
tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door B.V. Pomp.nl te leveren
prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde
prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen,
rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is B.V. Pomp.nl
gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.
b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties,
met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..
c. B.V. Pomp.nl is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een
bankgarantie) te eisen.
d. B.V. Pomp.nl behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES
a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door
B.V. Pomp.nl toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder
aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.
a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten
geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.
b. B.V. Pomp.nl is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te
brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag
worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum
wordt betaald.
c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van B.V.
Pomp.nl of op een door B.V. Pomp.nl aan te wijzen bank- of girorekening.
d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen B.V. Pomp.nl en
koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.
Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES
a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op
factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de
betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij B.V. Pomp.nl te zijn ingediend, onder
nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame
van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte
goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking
beschadigd is.
b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel
6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op
grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen acht dagen na kennisneming
van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen
worden, schriftelijk en aangetekend bij B.V. Pomp.nl te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave
van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment
dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien
beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor
zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend
zijn voorgeschreven.
c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer
ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben
goedgekeurd. Wanneer B.V. Pomp.nl van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend,
heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit
te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding
van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan
B.V. Pomp.nl het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze
van B.V. Pomp.nl.
d. B.V. Pomp.nl is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de
betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn
bestaande verplichtingen jegens B.V. Pomp.nl, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en
waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.
e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door B.V. Pomp.nl
worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun
rekening en risico.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING
a. B.V. Pomp.nl heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of
blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door B.V. Pomp.nl uitgevoerde leveringen,
verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens
koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en)
geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op
enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de B.V. Pomp.nl
toekomende rechten.
B.V. Pomp.nl heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een
Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van
schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de
maatstaven van B.V. Pomp.nl, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van B.V.
Pomp.nl op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.
b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met B.V. Pomp.nl gesloten overeenkomst(en) wenst te
ontbinden/annuleren, dan is B.V. Pomp.nl eveneens gerechtigd naleving van de gesloten
overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van B.V.
Pomp.nl, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING
Indien de betaling van de door B.V. Pomp.nl toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden
binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft B.V. Pomp.nl, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de
koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een
rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van
1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan B.V. Pomp.nl verder toekomende
rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten,
zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden
gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 150,00 (zegge;
honderd en vijftig euro)
NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten
buitengerechtelijke incassokosten bij wet bepaald heeft, is koper/opdrachtgever
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
a. Zolang een koper/opdrachtgever aan B.V. Pomp.nl geen volledige betaling van de door B.V.
Pomp.nl aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden
heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen
en/of materialen, het onbetwiste eigendom van B.V. Pomp.nl.
b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de
verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is B.V. Pomp.nl zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van B.V.
Pomp.nl zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door B.V. Pomp.nl
geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest,
transportkosten etc..
c. B.V. Pomp.nl behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s,
gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke
titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever
volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens B.V. Pomp.nl heeft voldaan.
d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd
eigendomsvoorbehoud geldt heeft B.V. Pomp.nl het recht het aldaar geldende verlengd
eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT
a. Overmacht ontslaat B.V. Pomp.nl van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als
overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk
aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf B.V. Pomp.nl, zoals: ernstige
storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand,
verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte
van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc..
B.V. Pomp.nl is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan
in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs,
grossiers, etc..
b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
B.V. Pomp.nl gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van B.V. Pomp.nl. Koper/opdrachtgever zal van de ten
deze door B.V. Pomp.nl genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING
a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc.
wenst B.V. Pomp.nl de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten
uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of
ideeën van B.V. Pomp.nl is ten strengste verboden, tenzij B.V. Pomp.nl hiervoor uitdrukkelijk en
schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door B.V. Pomp.nl ter zake gestelde voorwaarden
volledig is voldaan.
b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt B.V. Pomp.nl
zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van
minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte
daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES
a. Door B.V. Pomp.nl wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de
garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in
werking, nadat B.V. Pomp.nl schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn
verzoek in kennis is gesteld.
b. Wordt er door B.V. Pomp.nl wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een
verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden
na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient B.V. Pomp.nl eerst schriftelijk
aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden.
c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van B.V.
Pomp.nl. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door
B.V. Pomp.nl.
d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de
koper/opdrachtgever bij B.V. Pomp.nl of bij een door B.V. Pomp.nl hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN
Uitsluitend indien B.V. Pomp.nl dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd,
kunnen de door of namens B.V. Pomp.nl afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending
voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door B.V. Pomp.nl aan te geven
doeleinden.
Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met B.V. Pomp.nl te sluiten overeenkomsten is
Nederlands recht van toepassing. Het staat B.V. Pomp.nl evenwel vrij zich op ieder gewenst
moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar
koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van
het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter
in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. B.V. Pomp.nl behoeft koper/opdrachtgever
hierover niet vooraf in kennis te stellen.
b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter
in het Arrondissement Zwolle-Lelystad dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde
rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van B.V. Pomp.nl.
c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet
door B.V. Pomp.nl wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:
Deze voorwaarden zijn ten behoeve van B.V. Pomp.nl samengesteld en gedeponeerd door De
Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene
verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het
bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.
Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”