Privacy & Disclaimer

1-3
PRIVACYBELEID

1. ALGEMEEN:
Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.
Onderstaand wordt de omgang van B.V. Pomp.nl met uw persoon- en bedrijfsgegevens beschreven
waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Dit in relatie tot de
door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld www.pomp.nl en overeenkomstig de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.

2. VERZAMELEN EN/OF VERWERKING:
Wanneer u gebruik maakt van de website van B.V. Pomp.nl staat u haar, middels uw instemming,
ondermeer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en
verwerkt.:
– van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt B.V. Pomp.nl
standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar
haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten aanzien van IPadressen,
e-mailadressen, telefoonnummer(s) en andere adresuitingen voor zover opgegeven.
– van adverteerders verzamelt B.V. Pomp.nl het IP-adres, e-mailadres, per wanneer de
adverteerder actief is op B.V. Pomp.nl en, voor zover opgegeven, naam- adres- en
woonplaatsgegevens, telefoonnummer en advertentiegegevens. Bij betaling door de
adverteerder geldt dit evenzo ten aanzien van bank– en creditcardgegevens, daaronder
begrepen de rekeningnummers. NB: Deze financiële gegevens worden slechts voor eigen
gebruik en voor direct betrokken derden, zoals bijvoorbeeld het incassobureau en/of
advocatuur gebruikt.
– van gecontroleerde verkopers verzamelt/ bewaart B.V. Pomp.nl de naam- adres- en
woonplaatsgegevens, buitenland (indien van toepassing en wettelijk toegestaan) en -uitsluitend
om de juistheid van gegevens te controleren- een kopie van een paspoort, rijbewijs of
identiteitsbewijs alsmede een kopie van een recent bank- of giroafschrift;.
– van deelnemers aan een forum heeft B.V. Pomp.nl eveneens het recht IP-adressen en de
gegevens die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
– van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt B.V. Pomp.nl naamadres-
en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag.
– van mensen die een bericht sturen aan de helpdesk verzamelt en verwerkt B.V. Pomp.nl IPadres,
naam, e-mailadres, besturingsgegevens pc en de vraag of opmerking.
– naar aanleiding van meldingen kan B.V. Pomp.nl informatie, persoonsgegevens inbegrepen,
verwerken over bepaalde geschillen tussen adverteerders en gebruikers/bezoekers, ondermeer
door deze gegevens op te slaan in een database van B.V. Pomp.nl. De in dit kader verwerkte
gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door B.V. Pomp.nl, maar zijn
afkomstig van gebruikers van de website die middels een melding informatie aan B.V. Pomp.nl
verstrekken.
– Voortvloeiend uit de meldingen kan B.V. Pomp.nl informatie verwerken, persoonsgegevens
inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig
onrechtmatig handelen.
Cookies, webbakens
Begripsverklaring:
1. Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst.
Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies
gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u
uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van
uw webbrowser. Cookies kunnen uw computer of bestanden die op uw computer staan niet
beschadigen.
2-3
2. Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst.
B.V. Pomp.nl of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op
sommige van haar webpagina’s. B.V. Pomp.nl kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het
navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde
gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden
geoptimaliseerd. B.V. Pomp.nl kan permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte
informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor
doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over haar
producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte
marketing van haar groepsmaatschappijen en eventueel (indien u daar toestemming voor hebt
gegeven) door haar zorgvuldig geselecteerde derden. Ook kan B.V. Pomp.nl permanente cookies
gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen.
Het gericht gebruik van cookies kan B.V. Pomp.nl helpen bij het maken van analyses over het
gebruik van haar website en stelt B.V. Pomp.nl in staat om haar klanten gerichte dienstverlening,
inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik B.V. Pomp.nl in staat om de promotionele
effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.
Ter informatie;
– bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik
van cookies,
– B.V. Pomp.nl kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogdstatus
te behouden;
– U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel
uw gebruik van sommige websites of diensten van B.V. Pomp.nl in de weg staan. Raadpleeg
desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.
B.V. Pomp.nl kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer zullen
zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de website van B.V.
Pomp.nl gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om B.V. Pomp.nl te helpen bij
inhoudelijk klantgerichte reclame. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige
persoonsgegevens over u verzamelen met behulp van deze technologieën.

3. DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE:
De verkregen gegevens worden door B.V. Pomp.nl enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend
en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:
– het leveren van haar diensten, waaronder het beschikbaar stellen van een online platform voor
handel op www.pomp.nl en andere ondersteunende promotionele activiteiten
– het bevorderen van veilige handel via B.V. Pomp.nl, het detecteren en opvolgen van tips en/of
meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website
– ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
– het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten;
– het aan bepaalde derden verstrekken van (persoon)gegevens, zoals rechthebbenden,
toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien B.V.
Pomp.nl daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op
grond van dit privacybeleid;
Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij
een geschil waarbij B.V. Pomp.nl rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan
worden
– het afdwingen van naleving van Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels van B.V. Pomp.nl;
– het innen van vergoedingen;
– Voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte
bankrekeningnummer en de adresgegevens door B.V. Pomp.nl bewaard om ertoe bij te dragen,
dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van
fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald
dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of
bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
3-3
– het meten van de belangstelling voor de diensten van B.V. Pomp.nl en het bevorderen van
gebruikersgemak van de website;
– informatie aan gebruikers over diensten en updates;
– Onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclameuitingen,
afkomstig van zorgvuldig door B.V. Pomp.nl geselecteerde partijen, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw
gebruik van de diensten van B.V. Pomp.nl of door u opgegeven voorkeuren
– eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

4. INFORMATIEGEBRUIK VAN B.V. POMP.NL:
U mag persoonsgegevens van een andere gebruiker die u hebt verzameld op de website van B.V.
Pomp.nl uitsluitend gebruiken voor reacties op een bepaalde plaatsing van die andere gebruiker
en niet voor het versturen van spam of voor het verzamelen en verder verwerken van
persoonsgegevens wanneer die andere gebruiker daarvoor niet uitdrukkelijk zijn of haar
toestemming gegeven heeft.
B.V. Pomp.nl kan berichten die via haar website worden verstuurd blokkeren met bijvoorbeeld
automatische middelen teneinde de verspreiding van spam tegen te gaan.

5. WIJZIGEN EN VERWIJDEREN:
U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen op de website van B.V. Pomp.nl of
door haar laten wijzigen of verwijderen. Voor de handelingen die B.V. Pomp.nl ten behoeve
daarvan voor u dient te verrichten is zij gerechtigd u daarvoor kosten in rekening te brengen. B.V.
Pomp.nl kan het bekijken, wijzigen of verwijderen weigeren wanneer zij al het vermoeden heeft,
dat zulks kan conflicteren met de ”wet bescherming persoonsgegevens” en of strijdig is met
legitieme verzoeken van overheidswegen.
B.V. Pomp.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert
persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven
doeleinden.

6. BEVEILIGING:
B.V. Pomp.nl doet haar best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt
diverse technische- en organisatorische maatregelen (onder andere codering, wachtwoorden,
fysieke beveiliging) Dit met het doel verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang,
niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan,.

7. SLOTBEPALING:
Het staat B.V. Pomp.nl vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met
onmiddellijke ingang van kracht worden. B.V. Pomp.nl raadt u aan om regelmatig kennis te
nemen van dit privacybeleid. Vragen over dit beleid kunt u sturen naar info@pomp.nl.
Dit privacybeleid is samengesteld door De Incassokamer B.V. en ingegaan op 07-08-2012

DISCLAIMER
Deze website van B.V. Pomp.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet. Het kan echter voorkomen, dat op enig moment niet alle informatie daarop actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van de website heeft een informatief karakter en er kunnen geen rechten door gebruiker/koper/opdrachtgever aan ontleend worden. Hierin wordt ondermeer tariefinformatie begrepen.
Uitzondering hierop vormen de toepasselijke algemene voorwaarden van B.V. Pomp.nl, die voor alle offertes, transacties en gebruik van deze website gelden.
B.V. Pomp.nl behoudt zich ondermeer ten alle tijden het recht voor om verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen aan deze website.
Er wordt door B.V. Pomp.nl geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van haar website en/of het gebruik van de daarop vermelde/geplaatste informatie. Uitzondering hierop is wanneer er sprake is van bewijsbare schuld op grond van grove nalatigheid door B.V. Pomp.nl.
B.V. Pomp.nl kan evenmin instaan voor de omstandigheid wanneer enige informatie op deze website niet beantwoordt aan het doel waarvoor de betreffende informatie geraadpleegd wordt.
Grafische en/of tekstuele weergave van deze website mogen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van B.V. Pomp.nl niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Ook mogen ze niet opgeslagen worden in een geautomatiseerd (gegevens) bestand. Dit alles in welke vorm of wijze dan ook.
Voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie acht B.V. Pomp.nl zich niet aansprakelijk.
Onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten door B.V. Pomp.nl.